تاریخ و مشاهیر

مشاهیر و مفاخر

از مشاهیر و مفاخر شهرستان آمل میتوان به موارد زیر اشاره نمود : شیخ ابوالعباس قصاب آملی اعر زاهد قاضی هجیم آملی قاضی ابو احمد آملی قوام الدین میر بزرگ عبدالله ابن حسین سهل علی بن هشام الآملی آقالربن محمد رفیع شریف العلما آملی شیخ جعفربن محمدعلی نوری شیخ فضل الله نوری حاجی میرزا حسین طبرسی حاجی سید اسمعیل عقیلی ...

بیشتر بخوانید »